कोहलपुर नगरपालिकाको १४ करोड बेरुजी

पिपलबाेट संवाददाता


कोहलपुर नगरपालिकाको १४ करोड रुपैया बेरुजी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ कोहलपुर नगरपालिकाको १४ करोड १२लाख ३२हजार ३सय ९३ रुपैया ३० पैसा बेरुजी देखिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको गर्त आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ वर्ष भन्दा करिव १३ करोड बेरुजी देखिएको छ । विगताका वर्ष भन्दा कोहलपुर नगरपालिकाको सवै भन्दा पढि बेरुजी आर्थिक वर्ष २०७४ ÷०७५ मा भएको कोहलपुर नगरपालिकाको प्रारमिभक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनवाट देखिन्छ । लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न शिर्षकमा दिएका रकमहरुको समेत बेरुजी देखिएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकालाई लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न किसिमका सुधार गनु पर्ने विषयहरु औल्याएको देखिन्छ । कोहलपुर नगरपालिकाले आफनो मासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिएको, बैंक समायोजन विवरण तयार गर्नुपर्ने, कार्य जिम्मेवारी र जवाफ देहिता स्पष्ट गर्नुपर्ने, परियोजना रक्रियाकलाप हरुको प्राथमिता निर्धारण गनुपर्ने, अन्तिम चौमासिक र आषढ महिनामा तोकिएको सीमा भन्दा बढि बजेट खर्च गरिएको, निर्धारित समयमा निर्माण काम सम्पन्न नभएको, आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको, अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको, करको दायरा पहिचान नभएको, ठेक्का सम्झौता बमोजिमको समयमा सम्पन्न नहुने तथा आयोजना अधुरा रहने गरेको, योजना हस्तान्तरण तथा खर्चको सार्वजनिक परीक्षण नभएको ।
योजनागत कन्टिन्जेन्सी कटट् गरी निकासा गर्ने र कट्टा गरेको कन्टिन्जेन्सको खर्चको पारदर्शिता अनुसार खर्च नभएको, फोहोहर मैलालाई स्रोतमा छुट्याईको परिमाण कम गर्ने सम्वन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रा संञ्चालन नगरेको, जिम्मेवारीको सूची ÷कार्य विभाजन तोकिएको अनुरुप नभएको, सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत बजेटले जनताको माग सुनुवाई नभएको, योजना कार्यान्वयन तालिका निर्माण नगरेको, प्रदेशले तोकेको कानूनी व्यवस्थाभन्दा वढि गरी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा दिएको , राजस्व सम्वन्धी कानून निर्माण नगरेको, अभिलेख कायम गरिएका सवै सम्पक्रिको हकमा सङकेतीकरण समेत नगरेको, भुक्तानी भएका सवै विल भपाई पूमाणित गरी भुक्तानी भएको छाप समेत नलगाई प्रमाणित गरि राखिएको, पदाधिकारी र सदस्यहरुले पाउने सवै सुविधा रकम वैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा सिदै दिईएको जस्ता क्रियाकलाप भएको लेखा प्रतिवेदनको सुझावमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको देखिन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०६४ को नियमावली २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा निमावलील २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण वनाई पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्षय तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्य सम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको विवरण र लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार कार्यक्रयले समयमा रकम खर्च नगरेको देखिन्छ । पहिलो चौमाकिमा ११.८७ प्रतिशत जसको रु ५करोड ५७ लाख ९१ हजार खर्च गरिएको र दोस्रोमा चौमाकिमा १७.६८ प्रतिशत जसको रु ८करोड ३१ लाख २४ हजार खर्च गरिएको तेस्रो चौमाकिमा ७०.४४ प्रतिशत जसको रु ३३ करोड ११ लाख ४४ हजार खर्च गरिएको भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । असाढ महिनामा मात्र रु १९ करोड ७९लाख ६६हजार खर्चभएको छ । जसको ४२.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसरी खर्च गर्ने कार्यले गर्दा कोहलपुर नगरपालिकामा कार्यसम्पादन राम्रो रहेको देखिदैन । सन्तुलनर र गुणस्तरिय विकास नभएको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको देखिन्छ । यसको जवाफ देहिता प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, लेखा र कार्यपालिका सदस्यहरुको वढिहनु पर्ने दखिन्छ । आर्थिक वर्षभित्र तिन वटा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत माधव शर्मा दुई महिना, बालाराम शर्मा सत्ताईस दिन, प्रेम प्रसाद देवकोटा नौ महिना काम गरेका छन् । यस्तै यो अवधिमा लेखा अधिकृत शरद कुमार शर्मा २०७४÷४÷१ देखि २०७४ ÷१२ ÷२० र तुकमा पुन मगर २०७४÷१२÷२१ देखि २०७५÷०३÷३० सम्म रहेका छन् ।

१४ चैत्र २०७५ मा प्रकाशित
Nabintech